Významné obce v Poohří

Cheb

Web obce: http://tic.cheb.cz/o-chebu/ms-26917/p1=26918

Cheb (německy Eger; stejně jako Ohře – také Eger) je významným západočeským městem. Území bylo osídleno již v 9. století, první dochovaná písemná zmínka o Chebu je z r. 1061. Ve 12. století byl Cheb povýšen na město a byl zde vybudován hrad.

Ve městě v současné době žije cca 33 000 obyvatel, vývoj počtu obyvatel však v posledních sto letech zaznamenal výrazné změny – na přelomu 19. a 20. století zde žilo přibližně 28 tis. obyvatel, počet neustále rostl, v r. 1930 dosahoval maxima (37,5 tis. obyv.). Po druhé světové válce však byla část obyvatelstva odsunuta, takže počet obyvatel klesl na cca 20 tis. Od té doby pomalu roste.

Středověké centrum Chebu je výborně zachovalé, mezi nejvýznamnější památky patří Špalíček, Chebský hrad, gotický kostel sv. Mikuláše, františkánský klášter z 13. století a další.

Karlovy Vary

Web obce: https://www.karlovyvary.cz/cs/historie-karlovych-varu

Karlovy Vary (německy Carlsbad) jsou administrativním a kulturním centrem západních Čech. Město se proslavilo zejména díky léčivým pramenům. V současnosti zde žije cca 50 tis. obyvatel, nicméně vývoj počtu obyvatel za posledních sto let doznal značných změn (stejně jako v případě Chebu).

Se vznikem města je spojeno jméno Karla IV., který v místech údajných horkých pramenů založil „Horké Lázně u Lokte“ a později je povýšil na město. Karlovy Vary se začaly rozvíjet zejména v devatenáctém století (výstavba lázeňských domů, železnice).

Mezi nejvýznamnější pozoruhodnosti vedle horkých pramenů patří např. kostel sv. Lukáše, kostel sv. Máří Magdaleny, pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla, dále lázeňské domy (např. Petr Veliký, Puškin), architektonicky zajímavý je Grandhotel Pupp. Město je domovem Becherovky a každoročně se zde koná Mezinárodní filmový festival. Okolí města je protkáno stezkami, lze navštívit i dvě rozhledny (Diana, Goethova věž).

Klášterec nad Ohří

Web obce: http://www.klasterec.cz/mesto/informace-o-meste-1/zakladni-informace/soucasnost/

Historie Klášterce nad Ohří je spojena s malým benediktýnským klášterem, odtud také název. První písemná zmínka pochází z r. 1352. V roce 1621 získali město Thunové, kteří se později zaměřili na výrobu porcelánu (koncem 18. století zde byla založena druhá nejstarší manufaktura na porcelán – Porcelánka Thun, která dodnes existuje).

Město sice není nijak velké (podle sčítání lidu v r. 2011 necelých 6 tis. obyv.), avšak může nabídnout zajímavé památky (klášterecký zámek, letohrádek Sala Terrena, sloup Nejsvětější trojice, kostel Nejsvětější trojice, poutní kostel Navštívení Panny Marie a další) – historické jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Navíc jej lze využít jako základnu pro výlety do okolí (např. národní přírodní památky Ciboušov a Doupňák, významné z mineralogického hlediska, zříceniny hradů Šumburk a Egerberk).

Louny

Web obce: http://www.louny.eu/cz/historie-mesta-louny/297/

Na území dnešních Loun existovala již ve 12. století osada Luna, později bylo poblíž vystaveno královské město (za vlády Přemysla Otakara II.), významné zejména z obchodního hlediska (leželo na cestě z Prahy do Německa – Norimberka nebo Lipska). V 15. století se město rozvíjelo, třicetiletá válka však znamenala úpadek a pokles obyvatelstva.

V současnosti zde žije cca 18 tisíc obyvatel. Národnostní skladba je dnes homogenní, v minulosti zde však bylo hojně zastoupeno německé obyvatelstvo a Židé (již od pololviny 14. století). Rovněž náboženská struktura není úplně obvyklá – dříve zde byl značný podíl příslušníků Církve československé husitské.

Centrum města je částečně obehnáno hradbami, mezi nejvýznamnější pamětihodnosti patří chrám sv. Mikuláše, Žatecká brána, dům Daliborka se zajímavou fasádou z 16. století nebo Synagoga a židovský hřbitov.

Podbořany

Web obce: http://www.podborany.net/mesto-1/

První písemná zmínka o Podbořanech pochází z roku 1369, avšak osídlení je mnohem starší, pravděpodobně neolitické. Nejstarší historie místa je plná soupeření a bojů mezi různými kmeny a rody (Lučané, Čechové, Žatečtí). Ve 12. století byl založen klášter v Postoloprtech a ves Podbořany se stala jeho majetkem. V patnáctém století bylo obyvatelům osady umožněno překupovat a prodávat sůl a současně byla osadě udělena tržní práva a možnost užívat městského znaku.

Mezi významné památky města se řadí barokní kostel sv. Petra a Pavla, sloup se sousoším Svaté Trojice a židovský hřbitov. Zajímavostí je historické podzemí, které zahrnuje několik set metrů podzemních chodeb (zejména z 19. století), které vznikly jako důsledek těžby kaolinového pískovce. Nicméně bylo rozhodnuto, že podzemí bude (pravděpodobně z bezpečnostních důvodů) zasypáno.

Podbořany, respektive blízký vrch Rubín, je stejně jako Úhošť (viz kapitola o přírodních zajímavostech v Poohří – odkaz zde) je považován za bájný Wogastisburg, kde došlo k boji mezi slovanskými kmeny sjednocenými kupcem Sámem a králem Dagobertem, představitelem Franské říše.

Žatec

Web obce: http://www.mesto-zatec.cz/mesto/titulni-strana/

Město Žatec je spojeno zejména s pěstováním chmele a s pivovarnictvím, ve městě i okolí se každoročně pořádá několik akcí spojených právě s pivem a chmelem (např. Dočesná). Dnes osmnáctitisícový Žatec byl osídlen již v osmém století (slovanské hradiště), což dokazují četné archeologické nálezy. V roce 1256 Žatec získal městská privilegia, díky čemuž se stal jedním z nejstarších měst ve střední Evropě. V době husitství, stejně jako Louny, sehrál Žatec významnou roli (společně s dalšími městy – již zmíněné Louny, Plzeň, Klatovy, Slaný měl být ušetřen zkáze v nastávajícím konci světa), třicetiletá válka však znamenala pro Žatec úpadek, stejně jako pro ostatní města v oblasti.

Dnes patří Žatec k relativně prosperujícím městům, mimo jiné i díky již zmíněné tradici chmelařství a pivovarnictví – v rámci jedné části historického centra vzniklo několik technických památek spojených právě s tímto odvětvím, které aspirují na zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO.