Pěší turistika

Turistické zajímavosti (dle regionu)

CHEBSKO

Cheb – historické a kulturní centrum nejzápadnějšího cípu ČR.

– středověké město sice není bohaté na významné kulturní památky, ale lze jej využít jako výchozí bod pro návštěvu nejzápadnějšího místa ČR (8 km od obce Krásná u Aše, 50°15'9.900"sš, 12°5'26.412"vd, trasa: Krásná u Aše – žel. zast. Štítary (2 km) – bývalá ves Újezd (6 km) – Most Evropy (7,5 km) – nejzápadnější bod ČR (8 km)).

Františkovy Lázně – jedno z nejvýznamnějších lázeňských měst v západních Čechách.

Soos – nedaleko Františkových Lázní se můžeme stát svědky doznívající vulkanické činnosti (mofety, minerální prameny, bahenní sopky).

Hrad Seeberg – romantický hrad se nachází cca 5 km západně od Františkových Lázní, pochází z 12 století. Prostory hradu zahrnují vlastní jádro hradu (románsko – gotické), hospodářské předhradí (hospodářské budovy) a barokní stodolu.

Vodní nádrž Skalka – vybudována v 60. letech 20. století za účelem zásobování vodou průmyslových a energetických podniků a jako ochrana před povodněmi. Má dobré podmínky pro rybolov a téměř všechny druhy vodních sportů.

Vodní nádrž Jesenice – turisty vyhledávaná nádrž s čistou vodou, v okolí mnoho kempů a možností sportovního vyžití (minigolf, tenisová hřiště, půjčovna loděk).

Kynšperk nad Ohří – historické město.

Chlum sv. Máří – významné poutní místo nedaleko Kynšpěrka n. Ohří.

Lázně Kynžvart – lázeňské městečko ležící uprostřed trojúhelníku Karlovy vary – Mariánské Lázně – Františkovy Lázně. Díky příhodnému klimatu, existenci minerálních pramenů a ložiskům slatiny v okolí zde již od 20. let 19. století fungují lázně, které se soustředí na dýchací problémy zejména dětí.

SOKOLOVSKO

Sokolov – administrativní a kulturní centrum regionu.

Jezero Medard – revitalizační projekt (zaplavený povrchový důl na hnědé uhlí).

PP Údolí Ohře – předmětem ochrany je zejména hluboké údolí Ohře s významnými geologickými profily.

Loket – středověké město situované uvnitř zaklesnutého meandru Ohře.

Horní Slavkov – historické město a výchozí bod pro zajímavosti v rámci CHKO Slavkovský les.

CHKO Slavkovský les – Chráněná krajinná oblast byla vyhlášena v roce 1974, rozloha je 606 km2. nachází se jižně od Sokolova a Karlových Varů. Mezi nejvyšší vrcholy patří Lesný a Lysina, v rámci CHKO je zahrnuto několik maloplošných chráněných území (NPR Kladské rašeliny, NPP Svatošské skály, NPP Úpolínová louka, PR Údolí Teplé, PP Milhostovské mofety). Oblast je významná zachovalými lesy, rozlehlými rašeliništi a minerálními prameny. Návštěvníci si mohou projít naučnou stezku u rašeliniště Kladská nebo u PR Smraďoch. Oblast je důležitá i z hlediska flóry a fauny (výskyt ohrožených druhů – čáp černý, dudek chocholatý, výr velký. Nepřístupné a staré štoly jsou využívány jako zimoviště četnými druhy netopýrů.

KARLOVARSKO

Karlovy Vary – pravděpodobně nejvýznamnější lázeňské město v Čechách.

Rozhledna Diana – nachází se na Vrchu Přátelství, samotná věž pochází z r. 1914. Je dobře dostupná od Grandhotelu Pupp pěšky nebo lanovou dráhou. Na tomto tradičním výletišti najdete restauraci s letní terasou, cukrárnu, minizoo a motýlí dům. Místo lze využít jako výchozí bod pro návštěvu Jeleního skoku nebo vyhlídky Karla IV., dále tudy prochází několik méně náročných lázeňských stezek (Cesta přátelství, Fibichova stezka, Marxova pěšina).

Goethova vyhlídka – další oblíbená rozhledna nedaleko Karlových Varů, dostupná např. po žluté turistické značce z centra Karlových Varů (3,5 km, převýšení 260 m – náročnější varianta), případně lze využít autobus č. 8 MHD – zastávka Hůrky (1,2 km). Goethova vyhlídka je pseudogotická stavba pocházející z konce 19. století, turisté se mohou občerstvit v místní restauraci. geologickými profily.

Bečov nad Teplou – jeden z nejvýznamnějších zámků v ČR, jeho hlavním lákadlem je relikviář sv. Maura.

Svatošské skály – atraktivní žulové skalní útvary na levém břehu Ohře.

NPP Skalky skřítků – ojedinělé pseudokrasové skalní dutiny v sopečných horninách. Dutiny jsou hluboké až několik metrů, orientované kolmo i šikmo ke skalní stěně. Vedle těchto dutin se tu lze setkat s četnými vulkanickými produkty (popely, strusky, brekcie). Geologicky území náleží k západnímu svahu Doupovských hor, vznik dutin pravděpodobně způsobilo selektivní zvětrávání a vodní eroze méně odolných hornin situovaných v mase více odolných hornin (méně odolné horniny byly vyvětrány, odneseny), případně otevřením a následnou erozí plynových dutin. Na místo vede červená turistická značka z Kyselky.

OSTROVSKO

Ostrov – je oblíbeným východiskem pro výlety do Krušných hor, nachází se cca 8 km severovýchodně od Karlových Varů. V létě lze využít četné turistické stezky vedoucí např. na rozhlednu Plešivec nebo Boží dar, v zimě může město posloužit jako základna pro lyžaře (blízko se nachází skiareál Klínovec). Centrum města je vyhlášeno městskou památkovou rezervací, za shlédnutí stojí např. kostel sv. Michala, Stará radnice, zámek s parkem, kostel sv. Mikuláše nebo areál bývalého piaristického kláštera. Ostrov je významný i z hlediska kulturního – konají se zde četné divadelní a hudební festivaly.

Plešivec (rozhledna) – na vrchol se lze dostat pohodlně autem, náročnější mohou zvolit zelenou turistickou trasu z obce Abertamy, která je zároveň naučnou stezkou. Na vrcholu se nachází hotel a rozhledna, oblast je také významná z hlediska zimních sportů.

Abertamy – jsou vysoko položeným sídlem a rekreačním střediskem v zázemí Karlových Varů, využívány zejména jako výchozí bod pro výlety do Krušných hor (Plešivec, Božídarské rašeliniště, Přírodní památka Vlčí jámy atd.).

Přírodní památka Vlčí jámy – nachází se nedaleko obce Horní Blatná, jde v podstatě o zřícené štoly, kde se ve středověku dobývaly rudy (pozůstatky dolu Wolfgang).

Jáchymov – historické město z 16. století, významnými památkami jsou především renesanční patricijské domy. Město a okolí bylo vždy spojeno s těžbou – ve středověku rudy (cín, olovo, stříbro), ve 20. století uran. Dnes již doly nejsou v provozu. Město je spojeno i se jménem Marie Curie-Sklodowské, která v jáchymovské uranové rudě objevila prvek radium.

Boží Dar – je nejvýše položeným městem v ČR a centrem letní i zimní turistiky (skiareál, běžecké tratě, značené turistické trasy). Již od středověku zde byly těženy rudy, podstatnou část města tvořili obyvatelé německé národnosti. Po druhé světové válce značně poklesl počet obyvatel i význam města, za posledních dvacet let se však situace zlepšila. V pěší vzdálenosti od obce lze navštívit Božídarské rašeliniště, které je typickou ukázkou vrchovištního rašeliniště s porosty smrku, kleče, borovice blatky, břízy trpasličí atd. Atraktivní je i výskyt masožravé rosnatky okrouhlolisté.

Kyselka – obec na břehu Ohře známá svou minerální vodou.

KLÁŠTERECKO a KADAŇSKO

Klášterec nad Ohří – historické město.

Doupovské hory – se nacházejí mezi městy Karlovy Vary, Klášterec n. O. a Podbořany. Dříve se předpokládalo, že jde o stratovulkán, z něhož se dochovala pouze kaldera, novější výzkumy se kloní k teorii, že jde o štítovou sopku, respektive vulkanicko-sedimentární komplex. Setkáme se zde s četnými vulkanickými tvary (vulkanické kupy, lávové proudy, čedičové žíly), některé však již nejsou v terénu zřetelné a jsou významné zejména z geovědního hlediska. V rámci Doupovských hor se nachází NPP Skalky skřítků nebo NPR Úhošť.

Vojenský újezd Hradiště – největší vojenský újezd v ČR zabírá více jak 330 km2. Byl zřízen v roce 1953, na jeho území se nacházelo velké množství obcí, které byly zničeny. V souvislosti s plánovaným vyhlášením CHKO Doupovské hory a Střední Poohří se plánuje jeho zrušení.

Zříceniny Šumburk, Egerberk – obě se nachází poblíž Klášterce nad Ohří. Šumburk reprezentuje rozsáhlé pozůstatky hradu z 15. století, z Klášterce sem vede červená turistická značka (poté je nutno odbočit na žlutou), Egerberk rovněž představuje pozůstatky hradu, který pochází pravděpodobně již ze 13. století. Nejlépe přístupný je z obce Lestkov (červená turistická trasa).

Kadaň – královské město.

Úhošť – přírodní památka, někdy označována jako místo, kde stávalo bájné hradiště Wogastisburg.

PP Želinský meandr – jedná se o význačný geomorfologický tvar (zaklesnutý meandr). Svahy údolí jsou místy příkré a přecházejí do skalních stěn, místy jsou pokryty kamennými sutěmi, žije zde řada chráněných druhů (ledňáček říční, výr velký). Celé území je cenné z hlediska ekologického (soubor zachovalých přírodních biotopů – suťových lesů, suchomilných společenstev).

VN Nechranice – pátá největší přehrada v ČR, vybudována v 60. letech jako zdroj vody pro elektrárny v Tušimicích. V současnosti využívána k rekreaci.

ŽATECKO a LOUNSKO

Žatec – významné středověké město.

Podbořany – historické městečko.

Postoloprty – místo osídlené Slovany již v 6. století (četné archeologické nálezy), v raném středověku pravděpodobně dějištěm dramatických bojů mezi českými kmeny. Ve 12. století zde byl založen benediktinský klášter, který v průběhu 13. století získal značné pozemky v okolí a stal se významným kulturním centrem oblasti. Během husitských válek byl klášter zničen, později částečně obnoven.

Menhiry (Zakletý mnich, Baba a Starý ukazatel cest) - viz Přírodní zajímavosti Dolního Poohří.

Tuchořice – je malá obec cca 7 km jihovýchodně od Žatce. Poblíž se nachází dvě přírodní památky – Travertinová kupa (jedna z nejcennějších paleontologických lokalit ve střední Evropě, zuby a kosti savců, schránky měkkýšů a pozůstatky rostlin, které dokazují subtropické klima ve třetihorách, kdy kupa vznikala) a Miocénní sladkovodní vápence (významný geologický profil o délce 300 m a výšce až 25 m, paleontologické nálezy).

Líčkov – vesnice, jejíž dominantou je zámek v barokním slohu. Původně zde stával gotický hrad (první zmínka v r. 1342), dnešní podoba pochází z osmnáctého století (jak vnější podoba včetně brány, tak interiéry). Obec se nachází cca 6 km jihovýchodně od Žatce.

Louny – významné historické město.

Rozhledna Stříbrník – oblíbené výletní místo nad obcí Dobroměřice u Loun, z Loun sem vede červená turistická trasa (necelé 2 km). Turistická chata s rozhlednou se nachází na Červeném vrchu v nadmořské výšce 271 m, byla vystavěna již v r. 1911.

LITOMĚŘICKO

Přírodní park Dolní Poohří – důvodem ochrany jsou lužní lesy, více informací v sekci Příroda v Poohří

Budyně nad Ohří – historické město s bohatou minulostí, mezi nejvýznamnější památky patří židovský hřbitov a synagoga, dále potom původně gotický hrad. V současnosti lze obdivovat nejen historické stavby náležející k hradu, ale turisté mohou navštívit i Jandovo muzeum (v prostorách hradu), které bylo založeno díky přispění mnoha cestovatelů a soukromých sbírek místních obyvatel.

Hazmburk – jinak též zvaný Klapý, je neovulkanický kužel, na jehož vrcholu stojí zřícenina stejnojmenného hradu. Turisticky jde o významnou lokalitu, vede sem žlutá značka z obce Klapý, z vrcholu je výhled do širokého okolí. Z hlediska ochranářského se jedná o cenné území zejména díky přítomnosti hmyzích druhů - chráněného sarančete skalního nebo přástevníka kostivalového.

Terezín ve stejnojmenné obci se nachází památník, který vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace.

Litoměřice – jsou jedním z nejstarších českých měst, leží na soutoku Labe a Ohře. Za návštěvu stojí historické centrum (Mírové náměstí, radnice, katedrála sv. Štěpána a kostel Všech svatých). Město je spojeno se jménem Karla Hynka Máchy, který zde krátkou dobu žil i zemřel.