Příroda v Poohří

Přírodní park Dolní Poohří

Přírodní park Dolní Poohří se nachází v jihozápadní části Litoměřicka a byl vyhlášen v roce 2001.

Přírodní parky jako takové nespadají mezi tzv. zvláště chráněná území (ZCHÚ) jako např. chráněné krajinné oblasti, národní parky nebo přírodní rezervace. Jejich posláním je zejména chránit tzv. „krajinný ráz“. Kategorii „Přírodní park“ definuje Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (viz níže), jako jeho předchůdce lze označit tzv. „zóny/oblasti klidu“, které byly vyhlašovány již od 70. let 20. století.

Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 12, bod 3 říká: „K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami (…) může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.“

V těchto oblastech tedy platí určitá omezení, ne však tak přísná jako v ZCHÚ.

Důvody vyhlášení Přírodního parku Dolní Poohří

Hlavním důvodem vyhlášení Přírodního parku Dolní Poohří je zejména přítomnost volných meandrů v řečišti Ohře a zachovalých zbytků původního lužního lesa, které slouží jako útočiště pro četné chráněné druhy rostlin a živočichů. Celková rozloha přírodního parku je přibližně 40 km2, předpokládá se zde přiměřený rozvoj rekreačně turistických aktivit.

CHKO Střední Poohří

Záměr vyhlásit Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Střední Poohří není ničím novým, první snahy se objevily již v 80. letech 20. století. V roce 1998 se tento záměr ocitl v Státním programu ochrany přírody a krajiny ČR vedle záměrů vyhlásit CHKO Novohradské hory a Český les a rozšířit CHKO Pálava a Český ráj, během následujících let se k těmto CHKO přidalo i CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Doupovské hory (které by Střední Poohří zahrnovaly).

V roce 2002 si tehdejší vláda ČR zadala jako jeden ze svých úkolů CHKO vyhlásit, souhlas vyslovila i Komise pro životní prostřední Krajského úřadu Ústeckého kraje, starostové některých dotčených obcí se k záměru také stavili kladně, nicméně poté snahy utichly.

Zahrnutí Středního Poohří do CHKO Doupovské hory

V r. 2008 proběhlo hodnocení navrhovaných území pro velkoplošnou ochranu, návrhy byly rozděleny do několika skupin mimo jiné podle priorit, přičemž navrhované CHKO Doupovské hory včetně Středního Poohří bylo zahrnuto mezi území s vysokou přírodní a krajinnou hodnotou a s nejvyšší mírou naléhavosti vyhlášení. Sousední plánovaná CHKO Krušné hory byla potom zařazena do skupiny se střední mírou naléhavosti vyhlášení.

Během dalšího roku byly zpracovány podklady pro vyhlášení CHKO Doupovské hory (včetně Středního Poohří). Záměr vyhlásit toto chráněné území se setkal jak se souhlasnými, tak nesouhlasnými reakcemi; mezi odpůrci se objevovaly např. názory, že území CHKO bude podléhat značným restrikcím, zastánci naopak argumentovali nutností regulovat antropogenní vlivy na přírodu a krajinu, což by vyhlášení CHKO mohlo zajistit.

V současné době se opět zpracovávají a přehodnocují podklady.