Dvanáctá konference POOHŘÍ "Historická krajina a lidé."

Podbořany, 5. - 6. října 2023

V říjnu letošního roku se v Podbořanech konala již dvanáctá konference POOHŘÍ s tématem "Historická krajina a lidé." Pořadatelem jako každý rok byl Spolek „Historie a současnost Poohří“. Událost přinesla zajímavé abstrakty, které odkrývají fascinující momenty historie regionu. Zde je přehled několika zajímavých příspěvků, které zaujaly pozornost účastníků.

1. Nové archeologické nálezy z Hvížďalky:

PhDr. Petr NOVÁK, CSc., archeolog, Oblastní muzeum v Lounech

Představeny byly nové nálezy bronzové industrie, zejména bronzových nožů a dýk, pocházející z Hvížďalky. Tyto artefakty nejen poskytují informace k chronologii, ale též názorně ilustrují směřování kulturních proudů v jednotlivých fázích lidské společnosti.

2. Římský žárový hrob v Hříškově:

Bc. Tomáš PROKOPEC, archeolog, Oblastní muzeum v Lounech

Poutavý příspěvek se zaměřil na objev římského žárového hrobu v kovovém vědru v Hříškově. Nález obsahoval kromě ostatků i fascinující předměty, jako kovové nůžky, nůž a přezku.

3. Hradiště Rubín (Dolánky) a jeho význam:

PhDr. Naďa PROFANTOVÁ, CSc., Archeologický ústav AV ČR, Praha

Hradiště Rubín v okrese Louny bylo zkoumáno z hlediska jeho nadregionálního významu v 8. a 9. století. Nálezy barevných kovů a kontaktů s různými kulturami poskytují zajímavý pohled na historii tohoto místa.

4. Archeologický výzkum Kostela sv. Bartoloměje v Nečemicích:

PhDr. Vojtěch PEKSA, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most

Překvapivý objev základů staršího dřevěného kostela v Nečemicích přinesl nový pohled na historii tohoto místa a jeho vývoj.

5. Václav IV. a Královská města v Severozápadních Čechách:

Mgr. Matěj VESELÝ, doktorand, Filosofická fakulta, UJEP, Ústí nad Labem

Příspěvek se věnoval vztahu mezi Václavem IV. a královskými městy v severozápadních Čechách, nabízející pohled na vývoj této politické konstelace.

6. Proboštství a pobočné domy Postoloprtského Kláštera:

ThLic. Jaroslav HAVRLANT, Th.D., kurátor starších dějin, Oblastní muzeum v Lounech

Jaroslav Havrlant podrobně zkoumal proboštství a pobočné domy postoloprtského kláštera, přinášejíc nové poznatky o organizaci a historii tohoto kláštera.

7. Martinická panství v 17. Století:

Mgr. Veronika CHALUPOVÁ, doktorandka, Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem

Příspěvek se zaměřil na vliv rodu Martiniců na politické dění na přelomu 16. a 17. století, a zejména na jejich zapojení do zkupování statků po stavovském povstání.

8. Šebestián Freytag z Čepiroh:

Mgr. Jiří ŠLAJSNA, historik, archeolog, Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Příspěvek představil Šebestiána Freytaga z Čepiroh, maltského rytíře a opata premonstrátského kláštera v Louce u Znojma, a jeho významný přínos pro klášter a region.

9. Historické Graffiti a Dipinti v Severozápadních Čechách:

Ing. Mgr. Jan MÁVR, doktorand, Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem

Představení problematiky výskytu historických graffiti a dipinti v kostelích severozápadních Čech a představení šíře této zajímavé disciplíny.

10. Červená Boží Muka na Podbořansku:

Bc. David ŠEBESTA, Okrašlovací spolek Budíček, Vroutek

Příspěvek se zaměřil na červená boží muka, drobné památky typické pro Podbořansko, a jejich kulturní a náboženský význam.

Věříme, že tato konference přispěje k hlubšímu pochopení historie tohoto regionu a otevře nové směry v dalším výzkumu.